Lista aktualności Lista aktualności

Ośrodek Szkoleniowo Dydaktyczny - Kursy

Nadleśnictwo Gidle zaprasza do Szkoły Operatorów Specjalistycznych Maszyn Leśnych na profesjonalne kursy i szkolenia w zakresie technik pozyskiwania i zrywki drewna przy użyciu mobilnych maszyn leśnych typu harwester i forwarder, symulatorów elektronicznych oraz maszyn stacjonarnych.

TERMINY SZKOLEŃ:

Kursy obsługi maszyn wielooperacyjnych odbywają się w połowie trzeciego miesiąca każdego kwartału. W ostatnim kwartale bieżącego roku kursy odbywają się w połowie miesiąca listopada.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 602-508-860

 

KOSZT SZKOLEŃ:

1/ Kurs dla operatorów nasiębiernych maszyn zrywkowych typu forwarder: 7500,00 zł
2/ Kurs dla operatorów wielooperacyjnych maszyn leśnych typu harwester: 9500,00 zł
Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu się na szkolenie jednostka delegująca bądź osoba fizyczna zobowiązana jest do wniesienia opłaty za kurs przelewem na konto:

16 1540 1014 2001 7300 0866 0001

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko kursanta oraz termin szkolenia. Faktury na adres podany w formularzu zgłoszeniowym zostaną wystawione po dokonaniu wpłaty na konto.
Powyższa opłata zawiera pełny koszt szkolenia tj. materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie. Kurs odbywa się od poniedziałku do soboty.

Jednostka delegująca, bądź osoba fizyczna może zrezygnować z udziału w szkoleniu i otrzymać zwrot wniesionej opłaty o ile poinformuje o tym Realizatora szkolenia najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Rezygnacja ze szkolenia musi być dostarczona na adres Nadleśnictwa Gidle w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku przesłania rezygnacji pocztą liczy się data wpływu przesyłki (nie data stempla pocztowego).
W przypadku zdarzeń losowych zaproponowany będzie nowy termin szkolenia.          W przypadku odwołania kursu dokonujemy zwrotu wpłaconej opłaty bądź zaproponujemy nowy termin kursu.

Ponadto informujemy, że uczestnicy kursu będą zakwaterowani we własnej bazie noclegowej Ośrodka Szkoleniowego w Niesulowie. Istnieje możliwość zakwaterowania dzień wcześniej.

Wymagania względem kursantów:
Zgodnie ze statutem Ośrodka Szkoleniowego Operatorów Maszyn Leśnych uczestnikami szkoleń mogą być:

a/ pracownicy Lasów Państwowych skierowani przez pracodawców będących jedną z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
b/ uczniowie ostatnich klas średnich szkół leśnych oraz studenci wyższych uczelni leśnych skierowani przez szkołę w ramach praktycznej nauki zawodu,
c/ wszystkie inne osoby dorosłe, w tym nie będące obywatelami polskimi zainteresowane uzyskaniem umiejętności zawodowych w w/w zakresie.

Ponadto osoby skierowane bądź zgłaszające się na kurs winny spełniać następujące warunki:
- posiadają wykształcenie co najmniej zawodowe (nie dotyczy uczniów ostatnich klas średnich szkół leśnych oraz studentów wyższych uczelni leśnych),
- posiadają prawo jazdy co najmniej kategorii B (osoby nie posiadające prawa jazdy co najmniej kategorii B mogą uczestniczyć tylko w szkoleniach teoretycznych),
- posiadają aktualne zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora maszyn leśnych.


Zgłoszenie kursanta:
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór do pobrania poniżej)
Zgłoszenia należy dokonać pocztą elektroniczną na adres:
gidle@katowice.lasy.gov.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Gidle Niesulów 3, 97-540 Gidle (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu zgłoszenia do Nadleśnictwa).
Oryginały dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Gidle Niesulów 3, 97-540 Gidle.
Wraz z oryginałem dokumentu zgłoszenia należy przesłać ksero dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły jak również prawa jazdy przynajmniej kategorii B oraz ksero zaświadczenia lekarskiego (oryginał prosimy dostarczyć w 1 dniu kursu).
Uczniowie i studenci załączają zaświadczenia, że są uczniami, studentami ze swych szkół.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu zgłoszenia do Nadleśnictwa).