Lista aktualności Lista aktualności

Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę, do którego zgodnie art. 2. ust. 1. pkt 1/ ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019)
/adresowane wyłącznie do przedsiębiorców/


1. Organizator:
Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie /adres: Niesulów 3, gm. 97-540 Gidle/, posiadające NIP 5730108480 zwane dalej Nadleśnictwem.


2. Nadleśnictwo składa zapytanie o cenę w celu zawarcia umowy w sprawie wykonywania usług porządkowo-czystościowych. Niniejsze zapytanie o cenę jest skierowane wyłącznie do przedsiębiorców. Prace porządkowo-czystościowe obejmują następujące położone na terenie wskazanej wyżej siedziby Nadleśnictwa budynki: budynek biurowa, budynek administracyjno-gospodarczy i budynek ośrodka szkoleniowego przy Nadleśnictwie.


3. Termin wykonania usługi:
od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021roku.


4. Miejsce wykonania usługi:
Siedziba Zamawiającego: Niesulów 3; 97-540 Gidle.


5. Specyfikacja warunków wykonywania usługi:
Podstawowe obowiązki wykonawcy wskazano we wzorze umowy z załącznikiem nr 1.


6. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę za pomocą osób zatrudnionych przez niego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami na podstawie umowyo pracę lub umowy cywilnoprawnej i dostarczonego przez siebie i na swój koszt sprzętu, materiałów, środków chemicznych, dezynfekujących i środków ochrony.


7. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać oględzin miejsca wykonywania przedmiot umowy. W związku ze stanem epidemii oględziny z zastosowaniem środków ochrony osobistej (maseczki ochronne/ przyłbice i rękawiczki
jednorazowe). Zamiar oględzin, ich termin należy zgłaszać Zamawiającemu przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej pod nr tel. 34 327 29 70.


8. Wykonawcy, którzy chcą uczestniczyć w postępowaniu, powinni do dnia 25 marca 2021 roku złożyć swoją ofertę za pomocą Internetu na adres e-mail: gidle@katowice.lasy.gov.pl lub w siedzibie Zmawiającego w dni robocze w godzinach 7:00 do 15:00 /adres: Niesulów 3, 97-540 Gidle/ wg załącznika nr 2.


9. Do niniejszego zapytania o cenę załączono wzór umowy z załącznikiem nr 1. Nadleśnictwo wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę o treści odpowiadającej wzorowi umowy.


10. Nadleśnictwo dokona wyboru oferty w terminie 3 dni od wskazanego wyżej dnia wyznaczonego do składania ofert. Nadleśnictwo nie ma obowiązku informowania osób, które złożyły ofertę o wyniku zamknięcia postępowania.


11. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – 100 % najniższe wynagrodzenie /najniższa cena/.


12. Nadleśnictwo może zamknąć postępowanie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

                                                                                                    

                                                                                                 JAN WIŚNIEWSKI

                                                                                          Nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle