Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Gidle zarządza prawie 20 tys. ha lasów oraz 294 ha gruntów nieleśnych. Sprawuje również piecze nad ponad 7 tys. ha lasów prywatnych położonych w obrębie dwóch województw.

Nasza jednostka podzielona jest na 3 obręby leśne: Dąbrowa Zielona, Gidle i Kruszyna. Na obręby te składa się 12 leśnictw oraz szkółka leśna.

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Polski (Zielony i Kliczkowska 2012) lasy Nadleśnictwa Gidle położone są w zasięgu Krainy Małopolskiej (VI) w granicach następujących mezoregionów:

  • Mezoregion: Piotrkowsko-Opoczyński (VI - 2)

  • Mezoregion: Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej (VI - 15)

  • Mezoregion: Niecki Włoszczowskiej (VI - 19)

Przeważający obszar Nadleśnictwa Gidle ma charakter płaski, poprzecinany kotlinami i dolinami rzek, niekiedy znacznej szerokości. Ten jednolity krajobraz urozmaicają garby i pagórki. Zbiegają się tutaj Wyżyna Śląska- Krakowska, Wyżyna Kielecka i Niecka Nidziańska. Cały obszar Nadleśnictwa położony jest na terenie zlewni rzeki Wisły i Odry.

Krajobraz równinny, miejscami lekko falisty ukształtowany został w trakcie zlodowacenia środkowopolskiego, które wcześniejsze pokłady geologiczne pokryło grubą warstwą piasków i lekkich glin. Tereny żyźniejsze na glebach gliniastych - dawne siedliska grądów, zostały w większości zagospodarowane rolniczo, natomiast rozległe równiny piaszczyste, po ukształtowaniu przez polodowcowe wiatry w krajobraz wydmowy, stały się siedliskami borów. Bory te dotrwały do dziś i obecnie determinują krajobraz i skład gatunkowy lasów Nadleśnictwa Gidle.

Dominują tu siedliska borowe pokryte sośninami. Pomimo równinnego krajobrazu i monotonii borów sosnowych, nie brak w lasach Nadleśnictwa Gidle całych kompleksów czy też mniejszych fragmentów, wyróżniających się różnorodnością i bogactwem przyrody.

W rezerwacie Dębowiec i sąsiednich lasach, obok dorodnych 140-letnich drzewostanów dębowo-grabowych (grądy), znajdziemy wilgotne doliny pokryte naturalnymi olsami właściwymi i jesionowymi. W pradolinie i nad starorzeczami Pilicy, obok żyznych grądów, znajdziemy połacie lasów łęgowych, szuwarów, ziołorośli i wilgotnych łąk z całym ich przyrodniczym bogactwem.

Lasy to nie tylko drzewa i rośliny. W Nadleśnictwie Gidle spotkać można zwierzęta łowne tj.: jeleń, sarna, daniel, dzik, zając, lis, jenot, borsuk, kuny. Z gatunków chronionych gościmy na naszym terenie bociana czarnego i orła bielika.