Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Każdego roku koła łowieckie przeprowadzają inwentaryzację stanu zwierzyny na terenie swojego koła i przedstawiają ją w postaci Rocznego Planu Łowieckiego, który obowiazuje od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Okres ten nazywany jest "rokiem gospodarczym". Owy plan zawiera ilość zwierzyny łownej (dziki, jelenie, daniele, sarny, łosie, lisy, jenoty oraz bażanty, kuropatwy, zające itp.) na podstawie której wyliczana jest odpowiednia dla gatunku ilość zwierzyny przeznaczonej do odstrzału i odłowu. Na podstawie Rocznych Planów Łowieckich na rok 2018/2019, zatwierdzanych przez Nadleśniczego, na terenie Nadleśnictwa Gidle znajduje się 35 łosi, 357 jeleni, 28 danieli, 2095 saren i 194 dziki. Dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu populacjami zwierzyny liczby te co roku są coraz większe.

Gospodarka łowiecka to niezbędne narzędzie do utrzymania optymalnej liczebności populacji zwierzyny łownej na terenie LP dzięki której unikamy znacznych szkód w uprawach i młodnikach oraz w płodach rolnych.

Nadleśnictwo Gidle położone jest w zasięgu 2 łowieckich rejonów hodowlanych: C I - Koniecpolski oraz C II - Częstochowski. Na obszarze Nadleśnictwa położonych jest  8 obwodów łowieckich w rejonie C I i 6 obwodów łowieckich w rejonie C II. Wszystkie obwody łowieckie są dzierżawione przez niżej wymienione koła łowieckie:

 • KŁ Knieja (ul. Pana Tadeusza 5, 97-500 Radomsko)
 • KŁ Łowiec (ul. Ogodowa 18, 42-270 Zawada)
 • KŁ Łoś (ul. Kalinowa 25, 42-200 Częstochowa)
 • KŁ Chrząstów (ul. Koszalińska 17, 42-200 Częstochowa)
 • KŁ Lis (Nowa Wieś 50, 42-265 Częstochowa)
 • KŁ Cyranka (ul. 1-ego Maja 38A, 41-300 Dąbrowa Górnicza)
 • KŁ Borsuk (ul. Kilińskiego 21, 42-200 Częstochowa)
 • KŁ Łowiec (ul. Ogrodowa 18, 42-270 Zawada)
 • KŁ Cietrzew (ul. Krańcowa 2, 97-500 Radomsko)
 • KŁ Hubert (ul. PCK 3, 97-500 Radomsko)
 • KŁ Daniel w Wanatach (ul. Karoliny 47, 42-260 Kamienica Polska)
 • KŁ Słonka (Ciężkowice 12A, 97-540 Gidle)
 • KŁ Jastrząb (ul. Kilińskiego 19, 42-244 Mstów)
 • KŁ Przepiórka (ul. Wygody 12A, 97-540 Gidle).