Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Obszary Natura 2000 zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004r. Nr 92 poz. z późn. zm.) są jedną z form ochrony przyrody. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin
i zwierząt.
• obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (są to projektowane obszary ochrony siedlisk, zatwierdzone przez Komisję Europejską w drodze decyzji, które otrzymują status specjalny obszarów ochrony siedlisk w momencie wydania przez Ministra Środowiska stosownego rozporządzenia)

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gidle zlokalizowane są 4 obszary Natura 2000 – OZW Dolina Górnej Pilicy PLH260018, OZW Torfowiska Żytno - Ewina PLH100030, SOO Cisy w Jasieniu PLH100018 oraz OZW Las Dębowiec PLH100023.

OZW Dolina Górnej Pilicy PLH260018

Obszar reprezentuje dobrze zachowaną dolinę rzeki wyżynnej wraz z jej dopływami. Na rzece występują liczne formy hydromorfologiczne takie jak meandry, starorzecza, niewielkie wyspy i skarpy. Dolina Górnej Pilicy obejmuje jeden z największych obszarów korytarzy ekologicznych zlokalizowanych w dolinach rzek. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gidle znalazła się część ostoi, rozciągająca się wzdłuż wschodniej granicy nadleśnictwa. Dodatkowo w Dolinie Górnej Pilicy zinwentaryzowano siedlisko kwaśne dąbrowy Quercion robori-petraeae. Całkowita powierzchnia obszaru to 11 193,22 ha, z czego 165,74 ha leżą w Nadleśnictwie Gidle.

OZW Torfowiska Żytno-Ewina PLH100030

Obszar obejmuje trzy dobrze zachowane kompleksy torfowisk oraz borów bagiennych. Dużą powierzchnię zajmuje także otwarte lustro wody, stopniowo zarastające. Jednym z najliczniej występujących tutaj gatunków jest rosiczka okrągłositna Drosera rotundifolia. Towarzyszy jej bogata flora torfowiskowa. Otoczenie torfowisk stanowią typowe płaty borów bagiennych Vaccinio uliginosi-Pinetum, z udziałem 130-letnich drzewostanów i stanowiskami cennych okazów roślin m.in. długosza królewskiego Osmunda regalis. Powierzchnia obszaru wg SDF: 45,33 ha. Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo położone jest 19,06 ha.

SOO Cisy w Jasieniu PLH100018

Obszar położony jest nad rzeką Mękwą w gminie Kobiele Wielkie. Pokrywa się on z rezerwatem przyrody „Jasień”, w których celem ochrony są naturalne stanowiska wyst ępowania cisa pospolitego Taxus baccata. Wyróżniono tutaj takżę siedliska przyrodnicze: grąd środkowoeuropejski
i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae i olsy źródliskowe. Powierzchnia obszaru wg SDF: 19,68 ha, a na gruntach Nadleśnictwa znajduje się 15,99 ha.

OZW Las Dębowiec PLH100023

Ten obszar położiny jestw zachodniej czeaci uroczyska Dębowiec. W całości obejmuje on powierzchnie rezerwatu Dębowiec. Teren ostoi jest płaski, miejscami zgarbiony. Występują tu liczne zagłębienia terenu będące wynikiem krasu kopalnego, jaki kształtuje się w płytko zalegających marglach kredowych. Nad przepływającymi tutaj strumieniami zachowały się zbiorowiska łęgowe zaliczane do siedlisk przyrodniczych: łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych Ficario-Ulmetum oraz łęgów wierzbowo, topolowo, olszowo i jesionowych Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae i olsów źródliskowych. W miejscach wyżej położonych zachowały się naturalne lasy grądowe, zajmujące największe powierzchnie w ostoi. Najbardziej interesujący jest grąd niski w wariancie z lipą szerokolistną Tilia platyphyllos, osiągającą tu północną granicę zasięgu występowania. Powierzchnia całkowita obszaru to 47,04 ha.