Wydawca treści Wydawca treści

ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca. Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Ochrona gatunkowa roślin

W Nadleśnictwie Gidle występuje 67 cennych gatunków roślin. 11 z nich objętych jest ochroną ścisłą, a 33 – częściową. Duża część chronionych roślin należy do grupy zagrożonych w skali kraju. Najcenniejszymi z nich są: długosz królewski Osmuda regalis, pełnik europejski Trollius europaeus, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia.

Ochrona gatunkowa grzybów

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa odnotowano występowanie 20 chronionych i zagrożonych gatunków grzybów wielkoowocnikowych oraz 1 rodzaj porostu.

Ochrona gatunkowa zwierząt

Na terenie Nadleśnictwa zamieszkuje 18 cennych gatunków ssaków, w tym 4 gatunki nietoperzy, 3 gatunki gryzoni, 5 gatunków drapieżników, 6 gatunków owadożernych. Najcenniejsze z nich to nocek duży Myotius myotius, bóbr europejski Castor fiber i wydra Lutra lutra.

Swoje ostoje znalazło tu aż 113 gatunków ptaków- 103 objęte ścisłą ochroną, 3 częściowo chronione, 7 to gatunki łowne. Na terenie Nadleśnictwa znajdują się również dwie strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków: Bielik Haliaeetus albicilla oraz  bocian czarny Ciconia nigra.

Wśród 13 gatunków płazów i 6 gatunków gadów zamieszkujących teren Nadleśnictwa Gidle znalazły się dwa gatunki chronione- kumak nizinny Bombina bombina i traszka grzebieniasta Triturus cristatus.

Bezkręgowce stanowią kolejną grupę wśród której jest aż 13 cennych gatunków na terenie naszej jednostki. Znajdują się tu mi.in chronione gatunki: chrząszczy- pachnica dębowa Osmoderma eremita; motyli- czerwończyk fioletek Lycaena helle i czerwończyk nieparek Lycaena dispar oraz modraszek nausitous Phengaris nausithous. Z cennych ważek występuje trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, a z ważniejszych gatunków mięczaków - poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana i poczwarówka zwężona Vertigo angustior oraz zatoczek łamliwy Anisus vorticulus.