Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
• biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
• abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
• antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).
Przeczytaj więcej o ochronie lasu

Zagrożenia biotyczne
Zagrożeniami ze strony czynników biotycznych dla Nadleśnictwa Gidle są szkodniki korzeni, szkodniki upraw i młodników, szkodniki wtórne i pierwotne drzew, choroby grzybowe oraz szkody od zwierzyny.

Dla zmniejszenia występowania takich zagrożeń leśniczowie mają w obowiązku dbać o jak najlepszy stan zdrowotny i sanitarny w swoich leśnictwach. W tym celu pozostawia się odpowiednia ilość suchych drzew w lesie, dba o różnorodność gatunkową ptaków, monitoruje się występowanie szkodników korzeni a w razie potrzeby zabezpiecza się chemicznie wprowadzane sadzonki. Również zachowanie odpowiedniego składu gatunkowego danego siedliska ma istotny wpływ na zaistnienie potencjalnych zagrożeń.

Co roku przeprowadza się próbne poszukiwania szkodników korzeni, w czasie rójki stosuje się pułapki feromonowe, wykonuje się przejścia transektami w celu zliczenia ilości motyli brudnicy mniszki.
W Nadleśnictwie Gidle z uwagi na niski stan zwierzyny płowej szkody powodowane są głównie w młodnikach. W celu zminimalizowania występowania szkód od zwierzyny w Nadleśnictwie stosuje się grodzenie cenniejszych fragmentów upraw z gatunkami liściastymi np. dąb. Jako metody pomocnicze stosuje się stałe powiększanie naturalnej bazy żerowej przez wprowadzanie gatunków biocenotycznych, zwiększanie odnowień naturalnych oraz utrzymywanie stanu zwierzyny na poziomie nie przekraczającym możliwości wyżywieniowych łowiska.

Zagrożenia abiotyczne
Czynniki przyrody nieożywionej wyrządzające istotne szkody w drzewostanach Nadleśnictwa Gidle to śniegołomy, uszkodzenia od wiatrów, lokalne podtopienia oraz wczesne i późne przymrozki.

Zagrożenia antropogeniczne
Największym zagrożeniem antropogenicznym jest pożar lasu.
Lasy Nadleśnictwa Gidle należą do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Czynnikami kształtującymi zagrożenie pożarowe w lasach są:
- ilość i rozmiar kompleksów leśnych (dwa duże kompleksy i jeden mniejszy)
- rodzaj pokrywy gleby (28% siedlisk wilgotnych)
- atrakcyjność turystyczna (rosnąca w okresie związanym ze zbiorem owoców runa leśnego)
- sieć dróg i linii kolejowych (5 dróg wojewódzkich i 2 linie kolejowe Częstochowa-Radomsko i Częstochowa-Ważne Młyny)
- obszary o podwyższonej palności rzeczywistej (w Nadleśnictwie są to uprawy leśne i młodniki w I klasie wieku stanowiące 16,17% powierzchni leśnej, są to obszary zlokalizowane w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych)

Nadleśnictwo Gidle jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych jest częścią systemu alarmowo-dyspozycyjnego RDLP w Katowicach – tworzy w nim punkt alarmowo-dyspozycyjny czyli P.A.D.
W terenie punkty alarmowe znajdują się w siedzibach leśnictw. Wszystkie siedziby leśnictw wyposażone są w telefony komórkowe.
Na system obserwacji zagrożenia pożarowego w Nadleśnictwie składają się stałe punkty obserwacji naziemnej w postaci wież p.poż. Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowane są 3 wieże p.poż w leśnictwie Gajki, Niesulów i Kruszyna. Ponadto Nadleśnictwo korzysta z wież z Nadleśnictwa Kłobuck, Koniecpol i Złoty Potok. W okresie wzmożonego zagrożenia pożarowego organizowane są naziemne patrole przeciwpożarowe.
 

Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym za rok 2014 znajdą Państwo pod poniższym linkiem

http://www.katowice.lasy.gov.pl/documents/18148/2618620/Formularz_nr_3_RDLP_Katowice_2014.xlsx

Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym za rok 2015 znajdą Państwo pod poniższym linkiem

http://www.katowice.lasy.gov.pl/documents/18148/26186205/Formularz_nr_3_RDLP_Katowice_2015.xlsx/27942901-8d6e-4bbb-96aa-9fcad6dc8012

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby za rok 2014 znajdą Państwo pod poniższym linkiem

http://www.katowice.lasy.gov.pl/documents/18148/26186205/Formularz_nr_4.xlsx

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby za rok 2015 znajdą Państwo pod poniższym linkiem

http://www.katowice.lasy.gov.pl/documents/18148/26186205/Formularz_nr_4_RDLP_Katowice_2015.xlsx/2db377e8-b28c-48d7-845e-6b914dc36691