Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (art. 40 ust.1). Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu (art. 40 ust. 2).

Na terenie Nadleśnictwa Gidle znajdują się następujące pomniki przyrody:

Dąb szypułkowy Quercus robur grupa- 5szt. o obwodach 540-670 cm, znajdujące się na terenie leśnictwa Dębowiec. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 4/96 z dnia 06.02.1996 r.

Dąb szypułkowy Quercus robur grupa- 7 szt. o obwodach 350-420 cm, znajdujące się na terenie leśnictwa Dębowiec. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 4/96 z dnia 06.02.1996 r.

Dąb szypułkowy Quercus robur grupa – 2 szt. o obwodach 424, 478 cm, znajdujące się na terenie leśnictwa Dębowiec. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 04/96
z dnia 06.02.1996 r.

Dąb szypułkowy Quercus robur grupa – 2 szt. o obwodach 780, 650 cm, znajdujące się na terenie leśnictwa Dębowiec. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 04/96
z dnia 06.02.1996 r.

Dąb szypułkowy Quercus robur grupa – 4 szt. o obwodach 420-640  cm, znajdujące się na terenie leśnictwa Dębowiec. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 04/96
z dnia 06.02.1996 r.

Cis pospolity Taxus baccata 1 szt. o obwodzie 144 cm, znajdujący się na terenie leśnictwa Niesulów. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 23/94 z dnia 30.12.1994 r.

Dąb szypułkowy Quercus robur 1 szt. o obwodzie 485 cm, znajdujący się na terenie leśnictwa Wikłów. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 4/96 z dnia
06.02.1996 r.

Dąb szypułkowy Quercus robur grupa- 2 szt.  O obwodzie 435-500 cm, znajdujący się na terenie leśnictwa Wikłów. Podstawa prawna: Decyzja Wojewody Katowickiego nr RL-VII-7140/23/81 z dnia 17.09.1981 r.