Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gidle obecnie znajduje się 11 użytków ekologicznych. Zostały one powołane  zgodnie z Rozporządzeniem nr 5/96 Wojewody Piotrowskiego w sprawie uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz za użytki ekologiczne.

Do tej formy ochrony przyrody w naszym Nadleśnictwie zalicza się tereny bagienne i torfowiskowe znajdujące się miedzy doliną Baryczki a jej dopływem z Rędzin.