Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Obecnie prowadzona gospodarka leśna na terenie Nadleśnictwa gwarantuje zachowanie trwałości i ciągłości lasu, gdyż stosowane sposoby zagospodarowania przyczyniają się do poprawy różnorodności i struktury drzewostanów.

Na terenie naszego Nadleśnictwa przeważają siedliska boru świeżego, w których dominującym gatunkiem jest sosna. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 57 lat, jest on obliczony na podstawie średniej ważonej wieku poszczególnych drzewostanów. Natomiast przeciętna zasobność naszych lasów wynosi 254 m3/ha.

Typy siedliskowe lasu według procentowego udziału w powierzchni

Bór świeży- 32,19%
Bór Mieszany świeży- 25,24%
Bór Mieszany wilgotny- 13,21%
Bór wilgotny- 9,83%
Las Mieszany świeży-8,83 %
Las Mieszany wilgotny- 3,63%
Las wilgotny- 2,05%
Ols- 2,47%
Ols jesionowy- 1,07%

Powierzchniowy udział gatunków panujących

Sosna- 85,23%
Olsza- 5,78%
Dąb- 3,70%
Brzoza- 3,39%
Pozostałe- 1,90%.