Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Początek Nadleśnictwu Gidle dało istniejące już w początkach XVIII wieku leśnictwo o tej samej nazwie. W Roczniku Korpusu Leśnego Królestwa Polskiego na rok 1832 mówi się o istnieniu Leśnictwa Gidle ze strażami w Cykarzewie, Orzechowie, Sierakowie i Poczesnej. W 13 lat później, Rocznik Administracyi Leśnej Królestwa Polskiego wymienia Nadleśnictwo Gidle oraz straże leśne w Niesulowie i Poczesnej.

Po Pierwszej Wojnie Światowej, Nadleśnictwo Gidle powstało dnia 1 stycznia 1922 roku, w wyniku podziału Nadleśnictwa Noworadomsk na dwa nadleśnictwa: Pajęczno i Gidle. W skład Nadleśnictwa wchodziło tylko leśnictwo Niesulów z podziałem na uroczyska: Niesulów, Strzałków, Łazów, Radziechowice i Dobryszyce. Nadleśnictwo to miało powierzchnię ok. 4.000 ha i zatrudniało 11 gajowych.

Leśnictwo Niesulów było stopniowo dzielone. Z uroczyska Łazów utworzono samodzielne leśnictwo Łazów, z uroczyska Kruplin i Radziechowice - leśnictwo Kruplin, z uroczyska Strzałków - leśnictwo Strzałków.


W okresie II Wojny Światowej na terenie lasów Nadleśnictwa Gidle działał ruch oporu, a leśniczówki stanowiły tzw. bazy „leśnych ludzi".
Leśnicy brali czynny udział w walkach zbrojnych, organizowaniu ruchu oporu i działaniach partyzanckich nierzadko składając największą ofiarę daniny z krwi własnej i swoich najbliższych. Tragiczny okres w życiu nieżyjącego już weterana-leśnika Ś.P. Romana Plewińskiego stanowiły wydarzenia z dnia 15.06.1944r. Za przynależność do organizacji ZWZ-AK obwód Radomsko hitlerowcy zamordowali jego żonę wraz z dwójką dzieci. Leśniczy Roman Plewiński cudem uratował się z pogromu i po bo bolesnych doświadczeniach lat wojennych na powrót podjął się pracy leśnika. Jego zamiłowaniem i pasją stało się prowadzenie leśnictwa Strzałków, szkółkarstwo leśne, racjonalizacja technik żywicowania oraz pamiętnikarstwo. Był również długoletnim korespondentem "Lasu Polskiego", za zasługi został odznaczony KKOOP i Krzyżem AK. 
 


 W lasach na terenie całego nadleśnictwa znajdujemy liczne ślady z przeszłości świadczące o burzliwej historii tych ziem w formie krzyży, kapliczek, pomników. Nadleśnictwo aktywnie współpracuje na tym polu z organizacjami kombatanckimi przyczyniając się do kultywowania tradycji patriotycznych i zachowania miejsc pamięci poświęconych leśnikom, żołnierzom i mieszkańcom okolicznych wsi poległych w obronie ojczyzny.


Po wojnie Nadleśnictwo Gidle utworzone zostało dnia 1 października 1945 roku, a w jego skład weszły lasy państwowe byłego Nadleśnictwa Gidle z leśnictwami Strzałków i Niesulów oraz lasy upaństwowionych majątków w leśnictwach Jasień, Rędziny i Żytno. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 5.500 ha. Taki stan powierzchniowy istniał do dnia 31 grudnia 1972 roku, kiedy to w ramach reorganizacji utworzono nowe Nadleśnictwo, włączając w jego skład sąsiadujące Nadleśnictwa: Dąbrowa Zielona i Silniczkę. Po połączeniu Nadleśnictwo miało 19 leśnictw, 15.807 ha lasów i wchodziło w skład OZLP Łódź. Z dniem 1 lipca 1975 r. weszło w skład OZLP Katowice. Innym efektem dostosowania granic Nadleśnictwa do granic województw było przekazanie do Nadleśnictwa Radomsko terenów położonych w województwie piotrkowskim - leśnictwa: Kruszyna, Krzętów i Strzałków oraz części leśnictw: Wola Życińska, Rędziny i Jasień. W zamian do Nadleśnictwa dołączono upaństwowiony po II wojnie światowej obręb Kruszyna, który stanowił majątek dóbr rodziny Lubomirskich. Właściciele majątków ziemskich często urządzali polowania na terenie swoich dóbr, a pobliska miejscowość Pławno słynęła wówczas z organizowania weń zawodów hippicznych na obszarach tzw. Kongresówki. Istnieją zachowane po dzień dzisiejszy bogate przekazy historyczne traktujące o odrodzeniu się hodowli koni czystej krwi między innymi za przyczyną dynamicznie rozwijającego się prestiżu wyścigów konnych z Pławna, nabierających w swoim najlepszym okresie również wymiar międzynarodowy. Warto wspomnieć, że to właśnie ówcześni właściciele ziemscy Reszkowie, Gruszeccy, Lubomirscy, Potoccy byli animatorami kultury oraz przyczyniali się do rozsławienia Polski w świecie (jak np. słynni śpiewacy operowi Jan i Edward Reszke).


Zdjęcia z polowań pochodzą ze zbiorów prywatnych Pani Marii Bilowicz 

Gospodarka leśna prowadzona przez ówczesnych właścicieli stała na wysokim poziomie, a realizowano ją w oparciu o plany gospodarcze zatwierdzane przez komisarza ochrony lasów w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Nadleśnictwo Gidle posiada kopie tychże planów sporządzanych dla dóbr Kruszyna przez urzędników carskich (zabór rosyjski) z roku 1864 i ich aktualizacje z lat 1900-1925 sporządzoną przez administrację polską.
W wyniku opisanych j.w. zmian Nadleśnictwo osiągnęło powierzchnię 20.005 ha i składało się z 20 leśnictw. Z gruntów przejmowanych do zalesień powstało leśnictwo Łęg oraz wyodrębniono Gospodarstwo Szkółkarskie o powierzchni 13,64 ha. Dnia 13 lipca 1961 roku drzewostany Nadleśnictwa ucierpiały od huraganu. Zostało powalone ok. 50 tys. m3 grubizny.
 

W roku 2004 na podstawie Zarządzenia nr 13 DGLP z dnia 24.02.2004r. powierzchnia Nadleśnictwa Gidle wynosiła 19 952,83 ha (199,52 km2) a zasięg terytorialny około 78 100 ha (781 km2).  W wyniku sporządzania nowego planu urządzania lasu na okres 01.01.2008 - 31.12.2017 powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 19974,22ha. Obecnie Nadleśnictwo Gidle jest jednostką wdrożeniowo-rozwojową, w której testuje się najnowsze rozwiązania i osiągnięcia techniki leśnej w zakresie mechanizacji prac leśnych oraz szkółkarstwa leśnego.