Wydawca treści Wydawca treści

organizacja nadleśnictwa

Strukturę Nadleśnictwa stanowią: 1. biuro Nadleśnictwa 2. leśnictwa 3. Ośrodek Szkoleniowy Operatorów Maszyn Leśnych.

W skład biura Nadleśnictwa wchodzą komórki organizacyjne:
1) Działy:
a/ Dział Gospodarki Leśnej - kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego,

Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy realizacja zadań z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, zagospodarowania lasu, użytkowania lasu i urządzania lasu, sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, prowadzi całokształt zadań związanych z utrzymaniem spójności, funkcjonalności i bezpieczeństwa SILP oraz SIP, z obsługą systemu informatycznego nadleśnictwa oraz urządzeń peryferyjnych. Dział ten prowadzi zadania z zakresu organizacji i realizacji zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

b/ Dział Finansowo-Księgowy - kierowany przez Głównego Księgowego,

Dział Finansowo-Księgowy wykonuje zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej nadleśnictwa, kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych, windykacji należności, kontroli formalno-rachunkowej, analizy i sprawozdawczości finansowo-księgowej, planowania, prowadzenia rachunkowości, kasy Nadleśnictwa, naliczania płac, prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniami pracowników, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, a także z inwentaryzacją składników majątkowych Nadleśnictwa.
Dział ten prowadzi również sprawy związane z prowadzeniem archiwum Nadleśnictwa.

c/ Dział Administracyjno-Gospodarczy - kierowany przez Sekretarza,

Zadaniem Działu Administracyjno-Gospodarczego jest prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną Nadleśnictwa, Ośrodka Szkoleniowego Operatorów Maszyn Leśnych, prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, remontami, zakupami oraz budową środków trwałych infrastruktury Nadleśnictwa, transportu i jego ewidencją, umowami dzierżaw i najmu mieszkań, budynków i budowli, podatkami lokalnymi oraz obsługą składnicy drewna.

d/ Posterunek Straży Leśnej – kierowany przez Komendanta

Posterunek Straży Leśnej – kierowany jest przez Komendanta. Do zadań Posterunku należy prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie. Posterunek Straży Leśnej wykonuje czynności związane ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń szkodnictwa leśnego, udziela leśniczym pomocy w ochronie lasu przed szkodnictwem leśnym i zwalczaniu szkodnictwa leśnego, prowadzi działania prewencyjne i edukacyjne mające na celu ochronę lasów przed szkodnictwem.
W Nadleśnictwie Gidle działają 2 patrole Straży Leśnej, a kwestie zastępstw regulują zakresy czynności służbowych.

2) Samodzielne stanowiska pracy:
a/ stanowisko ds. kontroli: Inżynier Nadzoru

Inżynier Nadzoru prowadzi kontrolę funkcjonalną w nadleśnictwie. Współpracuje z Zastępcą Nadleśniczego w sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w nadleśnictwie. Prowadzi sprawy związane z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji.

b/ samodzielne stanowisko ds. pracowniczych – st. specjalista ds. kadr,

St. Specjalista ds. kadr prowadzi sprawy pracownicze w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie.

c/ specjalista nadzoru gospodarki drewnem.

Specjalista nadzoru gospodarki drewnem podlega merytorycznie i służbowo Naczelnikowi Wydziału Marketingu RDLP w Katowicach, który określa szczegółowo jego zakres czynności.

LEŚNICTWA
Leśnictwo kierowane jest przez leśniczego. Leśniczy odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem. Podporządkowany jest bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podleśniczego, który mu bezpośrednio podlega.

OSOML

W Ośrodku Szkoleniowym Operatorów Maszyn Leśnych odbywają się kursy i szkolenia w zakresie technik pozyskiwania i zrywki drewna.