Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

 

Nadleśnictwo Gidle bierze udział w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

W ramach projektu zrealizowano zadanie „Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Wikłów Nadleśnictwa Gidle”.

 

Zbiornik został wybudowany w 2013 roku na terenie Leśnictwa Wikłów, zasilany jest wodami z rzeki Pijawki. Powierzchnia zbiornika wynosi 2077 m2 z możliwością zretencjonowania i zmagazynowania nawet 2413 m3 wody. Ponadto obiekt posiada cechy pozwalające na zasiedlenie przez gatunki zwierząt typowych dla siedlisk podmokłych. Poza funkcją małej retencji dla potrzeb leśnictwa, zbiornik pełni istotną rolę w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz wpływa na poprawę walorów przyrodniczo-krajobrazowych i zapewnia dogodne warunki dla awifauny.

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 169 945, 82 zł, w tym koszty kwalifikowane 122 154, 92 zł oraz koszty niekwalifikowane 47 790, 90 zł.